چگونه چین سیاست «یک فرزند» را با سیاست «فرزندان بیشتر» جایگزین کرد؟


تهران- ایرنا- روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به چگونگی تبدیل سیاست تک فرزندی در چین به سیاست چند فرزندی در این کشور پرداخت و تغییرات رفتار دولت پکن در این زمینه را تحلیل کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85412997/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF