چین: احترام به تمامیت ارضی کشورها، عامل تقویت حاکمیت جهانی است
تهران-ایرنا- وانگ‌یی وزیر امور خارجه چین در نشست امنیتی مونیخ تاکید کرد که برای تقویت حاکمیت جهانی، باید به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها احترام گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85390681/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA