چین ادعای آمریکا در مورد هک ایمیل مقامات دولت واشنگتن را رد کرد


تهران- ایرنا- در پی طرح ادعای هک ایمیل برخی مقامات آمریکایی توسط هکرهای مورد حمایت پکن، یک مقام دولت چین ضمن رد این ادعاها از واشنگتن خواست بر اساس مدارک و شواهد صحبت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176174/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF