چین: قدرت های بزرگ باید از رقابت در اقیانوس آرام جنوبی اجتناب کنند


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه چین گفت: منطقه اقیانوس آرام جنوبی نباید به عرصه رقابت بین قدرت های بزرگ تبدیل شود و باید بدون شرط سیاسی به کشورهای این منطقه کمک شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85451181/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8