چین و جزایر سلیمان سند جامع مشارکت راهبردی امضا کردند


تهران- ایرنا – در دیدار شی جین پینگ با نخست وزیر جزایر سلیمان سند جامع مشارکت راهبردی پکن و هونیارا امضا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165864/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF