ژاپن و کشورهای اقیانوس آرام، خواهان حفظ وضع موجود در منطقه شدند
تهران- ایرنا- ژاپن و کشورهای اقیانوس آرام در بیانیه پایانی نشست وزیران اموران خارجه، مخالفت شدید با هرگونه تغییر یک جانبه و اجباری در منطقه را ابراز کرده و حفظ وضع موجود را خواستار شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85384907/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF