کره شمالی، آمریکا را به حمله پیشدستانه تهدید کرد


تهران- کره شمالی در واکنش به استقرار تجهیزات نظامی راهبردی آمریکا در منطقه از جمله بمب‌افکن هسته‌ای بی-۵۲، به واشنگتن درباره حمله پیشدستانه هشدار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85264451/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF