کوبا سیستم ویزای روزانه خود را برای گردشگران چینی لغو کرد


تهران – ایرنا – خوان کارلوس گارسیا گرانده وزیر گردشگری کوبا گفت: هاوانا به طور یکجانبه سیستم روادید روزانه شهروندان چینی دارای گذرنامه عادی را لغو کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85465907/%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF