کوبا و کره جنوبی پس از ۶۵ سال روابط دیپلماتیک برقرار کردند
تهران- ایرنا- کوبا چهارشنبه اعلام کرد که هاوانا و کره جنوبی پس از ۶۵ سال روابط دیپلماتیک خود را احیا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85387349/%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF