† © Ù†Ù Ø±Ø §Ù†Ø3

قدردانی روسیه از چین به خاطر پاسخ رد به کنفرانس سوئیس؛ تحرکات آمریکا زیر ذره‌بین

وزار ت امور » Ø ± ÙˆÙ Ùˆ وا٠» ˆÙ‡ ریک “… Œ Ù …نطق٠» کات Ø™…ریک د٠گ٠ت Ùˆ Ú¯Ùˆ کردند.
د¯¯¯¯¯¯¯¢©Ù‡ ©Ù†Ù ³³³ ³ÙˆØ¦ س †ØŒ همه ø ÛŒ کنون ÛŒ §ÛŒ Ø´Ø Ú©Ø±Ø ¯.
… §Ø¯Ù″ Ùˆ…Ù†Ø³Ø Ø¯Ø± مورد بØران Ø§ÙˆÚ©Ø±Ø ¯.
وزیران ین Ø¯Ø ± ا ین Ø¯ÛŒØ ? ٠تگی در عرØμÙ‡ آمÙ″ÛŒ ابراز خرسی کردند.
در دزارش خوØØØر ± این زوØد به Ú » ² در ای٠† Ø¯ÛŒØ¯Ø §Ø± بررسی شد.

M±Ù‡ اوکراین قرار است Ùˆ Û±Û¶ ژوئن (Û²Û¶ Ùˆ Û²ØØØØØØ ± د) برگزار شود. Ø And then ´ â€‹Ø±Ø · ر گزاری © کن٠رانس ازنده است.
کی‌ی٠ˆØ± Ø Øر Øین ٠شست را بوÙ″ است ÙÙ †Ø³Ú©ÛŒ ​​رئیØ3 ر ای٠†
… Ù‡Ù …ین است Ú©Ù‡ بسی از § »
ارشد ± ªÚ©Ø در ین Ø±Ú ©Øª کند. Ø˙†ØØری سیبیها» معاون » د یدار Ú© رد .

نشست Øورای وزیران ام ØØ²Ø§Ø ±Øª امور خا ایران ر زیٔ، Ù‡Ù†Ø Ø§Ù Ù… عربی) د ‡ ¯ شست Ø°Ø §ÛŒØ¨ است .
… س در سا Ù” Û²Û Ø¯Ø± Ú© ت زر ای ین £ Ø³ÛŒØ ³ شد Ø Ø± ای جن وبی در ساÙ
Û±Û´Û°Û² Ù…Ùارن با ژانویه Û²Û°Û² Û´Ù… یٓادی جم اسٓای ایران، عربستان س عودی، Ù… ØراÙÙÛ… † ا تاد پیوست٠†Ø¯.
” ˆÛŒÙ‡ Û²Û° Û²Û ´ (دی‌ماه Û±Û´Û°Û²) در Ù… §Ù…Ù “ Ø³ÛŒØ§Ø ³Øª Ùˆ سپس… †Ú¯ ÛŒ Ùˆ ب »
بۇش روسیه Ø ØØ + رداد † Ø¯Ø + ¯Ø²Ø§Ø± Ø ® واهØØ Ø´Ø¯.

منبع: https://www.irna.ir/news/85504454/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA