… ‡ Ù…

آمریکا با تبریک پیروزی نخست وزیر هند: مشتاقانه منتظر ادامه همکاری هستیم

دزارش ایرنا، متیÙˊ ‡ امرÙÚ© ا ¾ÛŒØ±ÙˆØ²ÛŒ Ù†Ø … ……ÙŒ د٠» Û²Û´ را ØªØ¨Ø ±ÛŒÚ© Ù…ÛŒ گوید.

» Û¶ Û§Û° † تخابا ®Ø§ÛŒÙ† ت » ریت Ù…ÛŒ Ú ©Ù†Ø¯. دهندگان هندی، …رسنجی، † به Ø Ø§ نیم.

…سخنگوی §Ùانه … Ø © © © © © © رای ضمین یک ŒÙ….

انتخابات هند Û±Ûμ خرداد رس ما (NDA) „Ù…Ø§Ù Ø §ÛŒÙ† کشور را تائید کرد.

M ایندو ª Ù » ØØØØ §Ù† ته Ù†Ø §ØªØ§ (BJP) به ر … “س عوØá§Ù… § انتخ ابات ر این دور Ø Û²ÙˆØ± د.

“Use” § … †Ø¯ جم And then ÛŒ Ú©Ù ‡ ئتÙ″ا٠… § Ø¬Ø §Ù†Ø§ØªØ§) دان Ø ¯ÛŒ تنها سی Ø Ø¯.

… ÛμÛ² کر “Then…” Ú©Ù‡ د ر ا ابات Ù ‹‹Ø³ شد Ø §Ù…ا اک٠… “بهاراتیا تا»

رای سراسری…جÙس عوام Ù ‡Ù†Ø ¯ Ù… “Ù” Ù† Ø). Øا ز شده بود.

Ø? نده می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85500053/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C