‡ÙˆØ §Ø ±Ù‡â€ŒØ¨Ø± خبر داد

کره شمالی از قصد خود برای پرتاب موشک ماهواره‌بر خبر داد

Ù¾ÛŒÙˆÙ†Ú ¯ یانگ ا عÙ″ا … د شد.

» © Ø ± ‡ Œ «… ره نماÙÛŒ © Ù…Ù…Ú ″Ù ” باشد.

… ‡©Ø´ÙˆØ± توا٠ق کردند تا از کره شمالی بخوا Ù‡ ند Ú©Ù ‡

“جنوبی” “€” §Ù ” شنا “سایی”

³Ø¦ÙˆÙ„ Ù‡ ³ÙˆÙ » ´Ø¯Ù ‡ است.

و سپس… دی سه Ù¾Ø ª Ø ø â ¯ ¯ ³ ³ ³ ³ ³ Ø ³ Ø Ø …ما

ره ªØ§Ø¨ Ù… … ¯ ره روس†‡Ø§ Ø³Ù„Ø§Ø Ø¨Ø » ˆØ¯.

منبع: https://www.irna.ir/news/85490436/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF