+

رئیس جمهور روسیه برای دیدار با همتای چینی خود وارد پکن شد + فیلم

به نقÙ″ از برÚزاری Ø´Û ´ÛŒ جین پینگ ر ¦ÛŒØ³ ج مهور چین بر … Ø ¬Ø´Ù†Ø®Ù‡ وارØØ Ù¾Ú©Ù† شد.

ئیØ3 §Ø§ نتخØبات ØÙ…Øای ©Ø´ÙˆØ± ØÙ… ¯ به این کشور س٠ر کرده است.

س٠در ا ین Ù…Ø §Ù‡ Ø´Ù …and ر وسیه رد … ² ا نتخا … یرد Ú Ø¯Ù“ÛŒÙ” ت ا … اهده Ù… ی‌شوØد.

ان ان ¨Ø§ … ست. برای نسه، Ù…ØØØرستان ین د یدار ٠رØμت٠· Ø¨Ø ±Ø †Ø “±Ø§ Ø ØÙ‡ است.

پوتین ت وگویی با Ú†Ù‡ Ø … ؾیش ¯Ø §Ø² Ø¹Ø … ÛŒ تویت … تقباÙ″ Ú©Ø ±Ø¯.

” … تنعت اده Ø Ø…ÛŒØ² از Ø ±Ú˜ÛŒ ŒØ°° ± Ùˆ سایر بخشâŒÙ‡Ø§ÛŒ Ù †ÙˆØ§ÙˆØ±Ø§Ù†Ù‡ است.

وری ŒØ§Ø³ÛŒ بیشتر ¾ÙˆØªÛŒÙ† به چین … Ù‡Ø “ت) “انجام” .

… Û ŒÙ† س٠ر پوتین به Ø ©Ø§Ø² ±Ø¢ “…

به Ø ± ا ست از دو Ø´ هر کند این س٠ر ب ا Û Ø³ØÚ© Ù… Ø´ ور ود ا ” Ù‡ اØا٠…Ù‡ خواهد ا٠ت.

این مقام کرمٓین، ا٠زوØØبا Ú ÛŒÙ† جی ر است، اولو Ûت در این Ø¨Ø®Ø ´ تØØاری Ùř Ú ©Ø´ÙˆØ± خواهØØبود. ” نظر And then… Ù‡ ا … ″Ù‡ …

اوØ3 Ù†Ú¯ رسما٠‹ د … ازان Ú© ØØر یه خود Ø §ÛŒÙ† Ù…Ø´Ø§Ø Ú©Øª را اعٔام کرده ا ست.

Ø±Ù†Ø§Ù…Ù Ø ±ÛŒØ²ÛŒ And then… رام … Ù §ØªØادیه سازی ØØراتادیه ارعم٠“ §Ø¯Ù‡ » گ٠ت ÙˆÚ¯Ùˆ کنند.

به and Ø§Ù Ù‚Ù†Ø … ´ÛŒ جین پی٠» †Ø¯ Ú¯ ٠ت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85478687/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85