“…”

مسابقه خواب در کره جنوبی برگزار شد

و سپس ر ا¯ÛŒ در “ کره ØÙ »

بر اساس این Øهر سئو٠″ Ø§ÛŒÙ Ø Ø ø ø ¸ ¸ ¨ © © Ø … řŒÙ ©Ù…Ú© کنند.

تارنمای چوسان کره جنوبی نوشØت: ا ای از Ú© ار یا خود خسته شده‌اند. دان ª Ù† مودند.

“…”

… â¯Ù‡Ø¯ » ± با نه‌روØ2 ª کمتر از Ú © OECD) ا ست.

دانشگاه اینطور عنو Ø §Ù† Ú© رد را … ØŒ مرÙ.Ù. ….

“…”

و سپس ز است Ú (فضا خارج می شود) ود. … زن Ø … ا Ú †Ú© یا ةوت برود برود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85481933/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF