“بازار”

درخواست چین از آمریکا برای رعایت اصول بازار و قوانین تجارت بین‌الملل

ø¨Ù‡ ²Ø§Ø± ÛŒ شینهوا، مائو نینگ، دوی ارات ر ا ره Ø§Ø Ø¬Ùˆ بایدنئیØ3 ¯ چین And then ای اه اعطا می‌کند.

… Ø§Ù†Ø±Ú “Then” ¯Ø± § m±Ø §Ù†Ù‡ “ساÙÙ… Ùˆ رق ابت “.

ØÙ: ŒÙ†â€ŒÚ©Ù‡ Ù†Øین به « اشد، نتی ج Ù‡ ÙØ ‡ § است.

ئو ها Û±Û³ الکترکی به Ø… Ø ¯ می‌کند.

و اکنون ± Ø¨Ø ®Ø´ ØμÙ » رهای …

» ت‌ها ÛŒ Ø§Ø¹Ø > ازم The World Trade Organization (World Trade Organization) The World Trade Organization ابر ی، ش٠ا٠یت Ù؈ ع ¨Ø¹ÛŒØ¶ ؅ایت می‌کند. و سپس Ø §Ø²Ù…ان ØªØ¬Ø§Ø + †Ø¯.

مائو اینک٠یارانه⠌٠» Ù ÛŒ چین اتخاذ ×

از Øوو Ù‚ منا٠ع Ù… شروع خود ما٠ظت می‌کï.†

منبع: https://www.irna.ir/news/85500763/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84