بر ایجاد ثبات ØØر Ø´ ø©Ø±Ù‡

ژاپن، چین و کره جنوبی بر ایجاد ثبات در شبه جزیره کره تاکید کردند

به و ¨Ø± نشست سه جانبه ومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن، Ù„ÛŒ †ÛŒØ§Ù†Ú¯ نخست وزیر چین Ùˆ ئیØ3 Ø³Ø ¦ÙˆÙ برگزار شد.

… : سران س٠‡ © Ø » ØØد Ùˆ نظ … Ù‚ بین اÙ″ Ù…Ù″Ù″ §Ø±Ù†Ø¯.

سه ب٠‡ Ùˆ ای سه Ú© شور …

… یتا٠“ §ÛŒ طب “یعی”

در ئ Û° Û²Ûμ -û²û ° û²û¶ Ø © شور تعیÛÙ† Ùˆ در عین ا٠ØاÙØØ. تعداد … زمینه Ù‡ …

» Ú¯Ùˆ Ùáا Ø® به … ب § هد تØقق یک ٠ضای تØاری مع، ا Ú © Ø

انها تاکیØØØردند: Ø٠ظ » … است.

مواضع ? ‡³ØªÙ‡ و ØªÚ ©Ø± ار Ú© ردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85491455/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF