در تسخیر هور شهید ر Øز ا یران

هنر رئیس‌جمهور شهید در تسخیر دلها فراتر از ایران

ئیØ3 روسای u © Ù…Øور شرت دوستانه Ùˆ Ø§Ù Ø ¸Ù‡Ø§Ø± از مشخØμ شدن از … ±ÛŒØ¹Ø§ سی Ù ‹ÛŒ … ²Ù…ا Ø ¨ûœ ø ø ø ø ø ø اهبر ¯Ø° ار ارسا٠¯Ø§Ù…Ù‡ دارد.

“…” “” ت Ø ¶ÙˆØ±ÛŒ بیش از ه٠تاد هیات دیپ٠« §Ù″ بیش از س۰۰ ˆ مردم هان ا Ø§Ø … ³ جمه ” ا٠.. ت شخا سید ابراهÛÙ… رئیسی بود .

ذا آنکه یک واکنش Ùˆ ªØ³Ù “یت Ù… سوم سÛÛŒØ … ÛŒ© Ø.ÛÙ ŒØ§Øª Ø «Ø§Ø®Ù″اق ŒØ در در ¬Ù …هور ÙÛد Ù…ÛŒ باشد.
Ø «Ø§Ø¨Øª Ø “®” ØØر Ù …٠بات ا تسخ ©Ù†Ø¯.

مقامات خارجی واک٠†Ø´ » ØÙ… … Ø ±ÙˆÛŒØ¯Ø§Ø¯ÛŒ ا٠تخار ؅یز مباØرت به اø¹ù «Ø§ù … Ø´ ارد ±Øشته کردند.

… شود Ú©Ù ‡ Ø³Ø ¨ Ù… عم ول گذ ا Ø´ØªØ ®Ø·Ø¦Ù‡ Ø´ Ø®Øμیت Ù…ÛŒÛ §ÛŒØ ان “Ù”ÛŒ Ú ©Ø§Ù…شدند ŒÚ …نا سبترین ا مقام Ù‡ ÙˆØ “±” ÛŒ Øμور ت گر٠ته است.

مردن Ù‡ ر د † رد Ùˆ ب Ø…Ø “±” ند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85494246/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86