راخوان مسون Ú ¯ در تاریخ این شرکت

فراخوان برای اولین اعتصاب کارکنان سامسونگ در تاریخ این شرکت

“Then” “Then” “Then” Ø³Ø … §Ø¹Ù“ا … ضی دسترده، ¯Ù‡ مدت ŒÚ© روز در Û· Ú˜ÙˆØ ¦Ù† (Û±Û¸ Ø ®Ø±ØØاد) کار Ø®ÙˆØ ¯ ؅توق٠خواهند کرد.

هزار ØØØرØد Ú©Ù ‡ بیش از یک پنجم ک٠یده د. “ از سوی کا رکنان را رد نکرده است.

و سپس… ‡ مذ Ø§Ú ©Ø±Ù‡ با این اتاØدیه د داد.

“ جاری…ÛŒÙ Ø Ø¯Ø± د …

اتادیه خواهان ا٠زایØ3 یک Ù¾Ø§Ø «…» «…» «…»

«سپس» «…» ‡â€ŒÙ‡Ø§ÛŒ Øا ؇،

…± ه‌های تانی ععت ± بگ ذارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85493332/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA