… رب …

رویارویی حامیان و مخالفان کره شمالی دربرابر هم در شورای امنیت سازمان ملل

… Ø ¯ Ù…Ù″٠روز جمعه به ÙˆÙ‚Ø ª Ù… Ù″ÛŒ “Then” ŒØŒ توØØ· ‹Û ¯Ø³ØªØ±Ø´ برنامه تس٠م کوم Ú©Ø ±Ø¯.

“…” Ø¨Ø § ا مسدود €Ù‡Ø§ÛŒ ÛŒ دهند.

اینده © †ÛŒ ر … ŒÙ‡ Ø §ÛŒ اوکراین اشاره ةرØØØ

“او” اینک٠ر Ø ªØبعی از عا٠کره است، رد Ùˆ از تØریم ‡Ø§ در زم And now.

“…” “تØریم‌ها” §Ù† Ú© “ره

“… Ú©Ù‡ اخرین شمالی،…انند Ø§Û … را تهØدیØØØ Ù…ÛŒ Ú©Ù† د. او «Øباهت Ú©ØØØب» § ز §Ù« یت های “…

“… §Ø² من ابع نظا … رد .

در در ای ا٠…نیذ خت٠“” Ù… ؔٔؔ Ù‡ § Ø´ و سپس زی Ø´ “…

“امنیت سیم Ø° یر است” ˆ Ø¨Ù†Ø§Ø¨Ø ©Ø±Ø¯Ù† ‡Ø§ÛŒ امنیتی ایجاد Ú©Ù †ÛŒÙ…” به نظر Ø¹Ø … شور٠.

آمریکا خواست Ú©Ù‡ از ب Øرا٠” ¯Ø±Ø³ Ø¨ÛŒØ §Ù “…” ای Ù… یا٠† برد در خاک اسیا را رد کرد.

… ود “Ø¯ÛŒØ ¯Ú¯Ø §Ù ‡ ŒØ±Ù ‡© “ابراز” ست Ú ©Ù‡ Ø “… ª Ù…Ø³Ø ¦ÙˆÙ″ §ØμÙ“ÛŒ تنش‌ها است.

و اکنون ت Ùˆ Ú¯Ùˆ Ø ±Ø§ « ایر ” § ات روپاشی رژیم ‡ شم آی Ø.§Øª Ø. … ±ÙˆØ³ÛŒÙ‡ “Ú© Ù‡ کسی را تهدید نمی کند” د٠اØع Ú.

اینده ا لات متده Ù †ÛŒØ³Øª.”

س٠یر امنیت سازمان Ù… Ù″Ù″ Ù “…” ر” Ùˆ ر … Œ Ù… “Ø´Ú©ÙÙ″ ¯Ú¯ÛŒ منطقه ای” ±Ø¯ Ú©Ù‡ خطر Øرگیری را Ø§Ù Ø²Ø§ÛŒØ ´ Ù…ÛŒ دهØد. … ØØ²Ø Ù Ù …اه واره را توجیه Ù…ÛŒ Ú©Ù†Øد.

آمرÛکا را به مشارکت ØØر ناامنی” ˆØ “Then” “ سپس» «سپس» «سپس» «سپس» ‡§ÛŒ همسایه طراØÛŒ Ø´Øده است.

در ØØر ØØر ØØر ØØرت » » ²Ø¯ یک موØØØŒ شاهØØØ· ور همزم ان ؈زمایش کرد.

ø©Ø± Ù‡ ای، ØªØ §Ø±Ù†Ù…ای “تایمز کره” با Ù‡ رزمایش “. نوشت: ‡Ø¯Ù از Ø †ûœù ¨ÛŒØ§ ع٠†ÙˆØ§ Ù† Øده است.

…رزمایش ¯Ø§Ø¯Ù† اراده تردید کرد انجاÙ. .. €ŒØ¬Ù وبی نجام شده است.

ارتش ده … ت٠ˆØ³Ø· کر٠´ ناسا یی کرØØÙ‡ است.

…. د. پیونگ عی ده ست Ù…ÛŒ روی چنین سامانه‌ای Ù†Øμب کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85495473/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA