رزمایØ3 Ø §Ø¨ اموÙ

رزمایش مشترک کره‌جنوبی و آمریکا در پی پرتاب ناموفق ماهواره کره‌شمالی

به دزØرش ایرنا به نقÙ″ ازاری ‡ اپ، ر اساس اع٠ش از Û¹Û° ردØ؇ » Ù‡ است، مشارکت دارند.

Ù†Ûروی هوایی © ره جنوبی ا٠زود: این زÙØ´ Ø§Ø ¨ “یت Øƙ …ادگی برابر ةات اØتمالی دشمن Ù …تمر کز §Ø³Øª.

«… ‚ Ú©Ø ±Ù‡ Ø ÛŒÛŒ

موشک کره شما٠″ÛŒ ب Ù…Ø§Ù‡ÙˆØ §Ø ±Ù‡ د.

And now Ù†Ø Ø§Ø¹Ù”Ø§Ù… ¨ …اهواره وشک Ú Ú© ست خورد.

برگزØری کره شماÙ″ نوشت: تØØزیه Ùˆ » » د توسعه Ûا … ±Ø±Ø³ÛŒ است.

اگرچه رسانه دوÙÙتی کره شماÙ″ÛŒ نامی از… » ³Øª Ø §Ù…ا ای٠§Ù″ “Chollima-Û±” ‡ در در قیت Û²Û° Û²Û³ Ù…ØªÙ Ø §ÙˆØª داØ. ” ند؛ در وند Ø † Ø ù ù ø اûœù † ù … ند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85492610/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C