…ریکا: ر ان هستیم

آمریکا: از حمله به شهروندان خود در چین نگران هستیم

و سپس Ù†Ù ‹ از ج “Ú©ÙˆØ ±Ù†Ù″” اناتان “سه‌شنبه” †Ø´ در ÛŒ ب٠ع در شم ø†ÛŒÙ† ±Ø¯ ضربات چاو قرار Ú ¯Ø±Ù تند.

ø¨Ø± ¨ÙˆØÙ‡ “” ر ØØر Ù†Ø Ø±Ø® داده است.

یوان اعÙ″ام Ú © Ø + ³ØªÛŒÙ…. ø… Ù‡ ربان راورده شود Ùˆ اقدامات Ùا Ù

«سپس» «سپس» Ùˆ Ø¢Ù «…» را Ø²ÛŒØ ± نظر دارند.

کیم رینو٠بک٠Then… ² Ù Ø Ø±Ø§ Ù″ د ر أ این ØÙ…‡Ù″Ù ‡ÙˆÙ″ناک هستم.

به دزØرش Ù†Øریه ب†ÙˆØ¨ چین، Ù … ا جتماعی Ø » را Ù† “Then” یس مردم “… €Ù‡Ø این اØØØØ « Ù‡ از آن زمان ØØر شبک Ù ‡â€ŒÙ‡Ø§ÛŒ اØتم ¯ ه‌است.

و سپس ¨Ø§ جو با یدن همتای آمریکای خوØØاکÛØØØ Øª! ¨Ø±Ø§ÛŒ تباد٠†Ø¬ سا “Ø¢ ینده دعوت کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85506071/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85