تشدید تنش دریایی بین پکن، مانیو تÙÙÙ

تشدید تنش دریایی بین پکن، مانیل و توکیو

“Then” “Then” د بیر ارشØد©Ø§Ø¨ÛŒÙ†Ù‡ د …روز Øمعه ØØر Û ŒÚ© Ú© ن٠رانØ3 Ù‡ Ø¨Ø®ÙˆØ §Ù‡Ù… ¶ Ù‚ÙˆØ §Ù†ÛŒÙ† بین المٓٔی است.

‹‹Û †ÛŒÙ† از طریٛ Ú© … †ÛŒÙ† And now ¯Ù†Ø¯.

” ا§ Ú† ی٠ابÙ″ ر Ø´ نیست Ùˆ با §Ù″Ø Ø¦Ø± « دیائوس) Øμد Ù…ÛŒ کنیم.

“Then” §ÛŒ مورد Ù… ناقشه دریای چین شری شد. … ŒØª…جمع ا٠“Ø Ø³Ù‡ سنکاکو هستند. توسط ند.

” ŒØ² در Ø¯Ø ±ÛŒØ§ÛŒ جنوبی چین ا٠زایش یا٠ته اسª.

“جی” ا٠… روز جمع٠یÙ, §Ø² انتقا ÛŒ از ت٠نگداران ؅ار از Ú©Ø «Ø¬Ù†Ú¯ÛŒ Â«Ø³ÛŒØ±Ø § ما دره» §Ø¹Ù″ام کرØØ ¯.

… Ø §Ø±Ù‡ Ù “…” §ØÙ″ÛŒ چین ماه “یپینم زاØمت ند.

“Then” § ز اØØØ¹Ø §ÛŒ ما ٓکیتش Øزیره مرجانی ØŒ به Øور ت عمدی ©

» ¯Ø± ØμÙˆØ ± ˆ Ùˆ ارائه Ø® دمات را Ù…ÛŒ داد.

در د Ù…Ø ³Ø§Ø ¦ ” ˆØ¯ در من وقه چین ی، زیره درÙ. ئو») کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85501217/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88