ø©Ø± ±Ù‡ Ø´Ù…Ø §Ù„ÛŒ ا٠زایش ا٠ته است

سئول: فعالیت‌های نظامی علنی رهبر کره شمالی افزایش یافته است

به and یون٠اتارش §Ú©ÛŒ از آن ست عنÛ˒ § هه ؾا Ø´±Ú©Øª سشته ست ک٠یانگین ØدØÙ ¯ÙˆØ±Ù‡ Ù…ÛŒâ¯Ù‡Øد.

… ایت⠓تش Ø Ø³Ø±ØØسبت به Ù…ÛŒØ §Ù†Ú¯ÛŒÙ† سÙØس

هه ید شد است های Ù †Ø … مور … ²Ù…انی And then Ù… And then… ا٠… شد.

… ر Û±Ûμ مارس ب عد ایش مان٠‡ بی ØØ ¶ÙˆØ± داشت.

Ù…ÛŒâ€ØدهØد Ú©Ù‡ ØØر ØØوره شش Ù… اهه عم ³Ø§ÙÙ‡ Û´Û´.Û³ ٠عالیت بوده است.

ون در †Ú ا Ù†Ú¯ Ø» ره Ø Øنوبی ب Ø داغ Ø Ø Ø ø Ø ¸ Ø ¸ © Ø ¸ © ƙ ƙ ƙ ریکا، کره شماÙ″ÛŒ را تØریک کرده ا ست.

پاسخ Ùدرت Ø ®Ø … Ø §Ù زایش قاب٠¯ Ùˆ ٠ایش پید؆.

کیم “ÛŒ را نقض کند، سئوÙ″ Øمه می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85501704/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA