پاکستان Ùˆ چین؛ از Øمایت ¨ ا رویکرد ÛÚ©Øانبه ¯Ø±Ø§ÛŒÛŒ

پاکستان و چین؛ از حمایت آتش‌بس در غزه تا مخالفت با رویکرد یکجانبه گرایی

وه ÛŒ د and س٠ر Ù ¾Ù†Ø¬ شهباز ØŒ Ø ¨ÛŒØ§Ù †ÛŒÙ‡… €ŒØ˨اد Ùˆ Ù¾Ú©Ù† منتشر شد Ùˆ Ø·ÛŒ ان رهØب سپس، Ùد از ¯Ø± Ø±Ø ¯Ù†Ø¯.

M … “And” را Ù‡ ø ¨Ù‡ Ø·ÙˆØ ± Ù… Ø´ نند … âŒÚ©Ù†Ù†Ø ¯.

Ø ÙˆØ¯ Ù‡Ø + گرایی ØØØ ± همه اشکا Ù “اعٔام کرØدن د.

ø†ÛŒÙ† ®ÙˆØ¯ ب٠‡ ؅ایت …ØØترک سا Ø²Ù…Ø “…” Ù‡ Ù… ید Ú ©Ø±Ø¯Ù†Ø¯.

“ ا Ø´ Ø … ٠ظ ØμÙ″ بات ªØ¨Ø§Ø·Ø§Øª Ùˆ در ÛŒ “… ¨Ù‡ توا ٠کرد ند.

And now… ª Ùˆ ‡Ù…ا هن ØØر ¯ هر اهنگ عه اهن Ù… ان ر ای ای §ÛŒ Ù… “… §Ø·Ø¹ با تروریس٠… Ù‚Ù″ …رو خود برای اود اÙÙ …ات تروریستی شدند.

توا٠توا٠Œ د برای دستیابی

سران ید ØØØ ± دناساسی س شویب مان Ù” از Ù †Ø¸Ø± Ù… وثر Ø» ا ر اجرا شود.

ø ا با Ø » Œ را در Ù…Ù ˆØ±Ø¯ Ù “…” § Ø¨Ø ± ا ÛŒ تسهی٠“ Ùˆ “ا Ø´ ر § ÛŒ ØμÙ″ ایØØار ا٠زایش دهند.

ØهباØ2 ؾاکستت ØØرکت در بیست ØØ Ù‡Ù… Ù

M ³ ر پنج Ø ±ÙˆØ²Ù‡ØŒ سه‌ش … در ور Ùˆ Ù″ ÛŒ Ú†ÛŒØ » And now ه⠀ŒÙ‡Ø§ÛŒ † عتی Ùˆ Ø…Ù″ Ùˆ نقÙ″ امضا کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85502544/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87