چین بان Øر ÙáÙ

چین میزبان پوتین در هفته جاری

… ر وزارت امور خارجه چین، وانگ ونبین سخنگوی امرت Û²Ûμ Øردیبهشت) اعٔام ولادیمیر پوتین و بعد… Ø´ÛŒ جین‌پینگ تای رای س٠ر ÛŒ دو روزه Ù¾Ú©Ù† س٠ر می‌کند.

ÙˆÛŒ ود Ù‡ ‌ها مخت٠“Then… ‌ا ÛŒ ت‌وگو خواهنØد.

…. ی‌†ÛŒØ§Ù†Ú¯ رای دؤتی ؅هوری Ø®Ù″Ù† رای تو دو €ŒÙ‡Ø§ÛŒ ا وادی Ùˆ بش رØوانه نیز ±Ø¯.

این اینه ا٠م طی٠® Øμ خواهند کرد

و وتین Ù¾Ø ³ از Ù¾ÛŒØ ±ÙˆØ²ÛŒ … Ú©Ù‡ Ø §ÙˆØ …اه

رب با سال گذشته رو Ø§Ø¨Ø · مس u ©Ùˆ Ù¾Ú †Ø² دیک شد٠ند Ùˆ دنبا٠ن ‌اÙ″Ù…Ù″Ù″ÛŒ هستند.

از ø © را And then… ر ار دا … ‚تااد ÛŒ ااتی نگاه Ù… ی‌کند.

و سپس… ©Ùˆ Ø´±Ø§Ú© “… ¯Ø± Ø´Ø±Ø Ø±ÙˆØ§Ø¨Ø· ب ا مسکو Ø ±Ø§ سترØØ Ø¯Ø§Ø¯Ù†Ø¯.

“ Œ اعٔام “کرده ˆØ± خار » ا چین …روز Øارد تنش اه Ø´ ØØÙ‡ØØØ.

منبع: https://www.irna.ir/news/85476623/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C