… چین شییر نکرده

کره جنوبی: موضع ما درباره احترام به سیاست چین واحد تغییر نکرده است

و سپس ÛŒ ÙˆÙ » Ù¾Ù †Ø¬Ø ´Ù “… اعٔ Ù †Ú … ای †ÛŒÙ†Ú¯-ته، ئیØ3 .

… Ø ª Ø Ù† ر … د “مجازات” “را” “در” ˆØ§Ù† Øˈاز Ú ©Ø±ØØ ¯.

Ùیم سو سوکAnd now وعاتی u ¯ù ت: دø± ù ù … د تشییری ایجاد نشده است.

…راسم Û° تن از Ù… ارجی Ú†Ùˆ کیونگ تائه… Ø ± ت Ø®Ù″Ù‚) Ùˆ ÛŒ یون هوو سپس… ²Ø§Ø± Ø´Ø ¯

M… دت Ù “… Ø … ªÂ».

… § به یچ Ø¯Ø ± ام د.

سئوٓ ائÙ″ Ù…… و خوبی Ø §Ø² Ù… وضع سئو٠“ Ø˚¯Ø.§Ù؇ اس

عنوان Ú© Ú© شور مستق ” اری یون٠‡Ø§Ù¼ مر … ± دÙ٠ره جنوخی ØØØت د خاÙت بیشتر شد٠‡ است.

در در اقدامی ب عنوان ت٠† تÙ″Ù‚Û˒ Ù… مدو عنوان ت٠† تÙ″Ù‚Û˒ Ù… Ø §Ù†Ø¯ØŒ …

And now ‡ تای وا٠† Ø Ø¨Ø± Ù » ج ام شده است.

در سا۲ ¾Ù″… … ªØ§ § یوان قط ع کرد. Øر ساÙ″ Ù‡ ا٪ Ø§Ø © ر ØØ Ù‡Ù …کاری ها هد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85486228/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87