… ¨ ا چین است نه مناÙشه

بایدن: آمریکا خواهان رقابت منصفانه با چین است  نه مناقشه

و سپس » ¨Ø§Ø± … ØŒ در Øμادی رن بیست Ùˆ …

‡ ‡ †ÛŒ اظ « ٠ریبکاری» می‌کند.

ئیØ3 هیم… Ú ©Ù‡ چین ازار ما±Ø§ ر کند د نا Ù †Ù‡ …را

… ©Ù‡ Ú†ÛŒÙ Ø …… Ø²Ø Ø¯Ù‡Øد ا٠… ¯.

Ø¨Ø ± Ú ©Ø§Ù»Ø§Ù‡Ø§ÛŒ ارØاتز از ¯Ø±ÙˆÙ‡Ø §Û Œ ا٠” Ú©ÛŒ رون اÙØØامی گ٠ته می‌شوØØدٔ ´Ø ¯ Ú©Ù‡ از سیاست†Øا وŒ

س٠†Ú† … Ù† ا “…” شد از ŒØ´ÛŒÙ† Ø™…ریکا را Ø٠ظ ØاÙ″ Øب Øر ®ÛŒ دیگر را Ù ‡Ù… ا٠زایش Ù…ÛŒ دهØد.

براساØ3 ¸ Ù “… ˆÙ…ØŒ Ù† … Œ مهم Ùˆ Ú©ÛŒ دی Ùˆ ا٠ات Øخور Û ŒØ¯ ÛŒ تاثیر می‌گذارد.

< §Ù†Ù‡â€ŒØ§ ارای Ø٠اظت از ØÙˆÙÙ‚ Ù“ Ø° Ø®ÙˆØ§Ù‡Ø ¯ کرØد.

†Ø®Ù†Ú¯ÙˆÛŒ §ÛŒ Ø±ÛŒØ u ©Ø±ØØØر ؅ر اید ±Ø§ Ù″شو کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85477409/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87