روسیه از حق وتوی خود علیه تصمیم آمریکا مبنی بر عدم استقرار سلاح هسته ای در فضا استفاده کرد


نیویورک – ایرنا – روسیه از حق وتوی خود علیه قطعنامه پیشنهادی آمریکا و ژاپن در خصوص عدم استقرار سلاح هسته ای در فضا در نشست شورای امنیت سازمان ملل استفاده کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85456192/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7