و سپس… ˆØ§ نین اØμÙ″Ø §ØÛŒ

درگیری فیزیکی نمایندگان تایوانی بر سر قوانین اصلاحی

و اکنون و پس از آن و اکنون و سپس… تایوان ایندگان Ø§Ø²Ø §Ø¨ کومی٠» اخ ÙÛŒ “ÙˆØ§ÛŒØ Ø§” ØμÙ” اØÛŒ Ø ¨Ø© دیگر درگیر شدند.

“… واه Ù†Ø ¯ Ø´ ته Ø §Ø´ØØ ø ²Ø¨ Ù…Ø “®” وان Ú© رØده است.

… از †Ú¯Ø … …ان ا و سپس…

ؾیش اینکه تتٻ و سپس ز ٠ا » ر Ù ‡Ù… Ù†Ø ¯.

Øر ØmØنه‌های Øرج وم Ù … ران به ØμÙ … ÛŒ Ù… دند را Ø ±ÙˆÛŒ زمین Ù…ÛŒ© شید.

ای †ÛŒÙ†Ú¯-ته و رگزا ر شوذ او یعنی دم † ³Øª د اد.

And… ØØØتری تسب تشکیٔ … بر د §Ø² دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85480914/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C