ابرار±ØªØ¨Ø§Ø· ات با پوتین

ابراز تمایل رییس جمهور چین برای حفظ ارتباطات با پوتین

و سپس §Ø ±ÛŒ “شینهوا”, رییس جمهور چین گ٠ت: مایÙÙ† اس ¨Ù…انم، ب ​​رابر دو شور ˜ و سپس دار Ùˆ ثابت د ست یابیم.

دامه داد: روابط میان روسیه Ùˆ چین ت Ù˙ÛØÙØ Ø« بات در سراسر جهان است.

دزارØ3 ²Û…Ø §Ù†ÛŒ u ©Ù‡ پوتین Ú Ù†Ø¯ وکراین “Then” “Then” “Then” Øا» §Ù… کردند.

† Ù‡ Øد اقÙ″ تا سا Ø° س٠ر خارجی خود انتخاب … Ø±ÙˆØ§Ø¨Ø · Ø® ود با Ø´ÛŒ است.

“ریانووستی” روسیه نه از Œ نباشد ØŒ سیار مهم است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85479715/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86